Approved WKF Shitei Kata

The official WKF Shitei Kata list

  This is a complete list of all the approved WKF Karate Shitei Kata for Shotokan, Shito-Ryu, Wado-Ryu and Goju-Ryu.
Goju-Ryu Sanchin Saifa Seiyunchin Shisochin Sanseru Seisan Seipai Kururunfa Suparimpei Tensho
Wado-Ryu Kushanku Naihanchi Seishan Chinto Passai Niseishi Rohai Wanshu Jion Jitte
 
Shotokan Bassai Dai Bassai Sho Kanku Dai Kanku Sho Tekki Shodan Tekki Nidan Tekki Sandan Hangetsu Jitte Enpi (Empi) Gankaku Jion Meikyo Wankan Ji'in Sochin Nijushiho Sho Gojushiho Dai Gojushiho Sho Unsu
Shito-Ryu Jitte Jion Ji'in Matsoukaze Wanshu Rohai Bassai Dai Bassai Sho Tomari Bassai Matsumura Bassai Kosukun Dai Kosukan Sho Kosukan Shiho Chinto Chinte Seienchin Sochin Niseishi Gojushiho Unshu Seisan Naifanchin Shodan Naifanchin Nidan Naifanchin Sandan Aoyagi Jyuroku Nipaipo Sanchin Tensho Seipai Sanseiru Saifa Kururunfa Suparimpei Pachu Annan Annanko Papuren Chatanyara Kushanku
Download this list: WKF_Kata

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: