Yokota Stances

Shotokan Stances with Yokota Sensei

Zenkutsu Dachi Kokutsu Dachi Kiba Dachi Sochin Dachi Hangetsu Dachi Neko Ashi Dachi Kosa Dachi

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: