Approved WKF Shitei Kata

The official WKF Shitei Kata list

 

This is a complete list of all the approved WKF Karate Shitei Kata for Shotokan, Shito-Ryu, Wado-Ryu and Goju-Ryu.

Goju-Ryu

Sanchin

Saifa

Seiyunchin

Shisochin

Sanseru

Seisan

Seipai

Kururunfa

Suparimpei

Tensho

Wado-Ryu

Kushanku

Naihanchi

Seishan

Chinto

Passai

Niseishi

Rohai

Wanshu

Jion

Jitte

 

Shotokan

Bassai Dai

Bassai Sho

Kanku Dai

Kanku Sho

Tekki Shodan

Tekki Nidan

Tekki Sandan

Hangetsu

Jitte

Enpi (Empi)

Gankaku

Jion

Meikyo

Wankan

Ji'in

Sochin

Nijushiho Sho

Gojushiho Dai

Gojushiho Sho

Unsu

Shito-Ryu

Jitte

Jion

Ji'in

Matsoukaze

Wanshu

Rohai

Bassai Dai

Bassai Sho

Tomari Bassai

Matsumura Bassai

Kosukun Dai

Kosukan Sho

Kosukan Shiho

Chinto

Chinte

Seienchin

Sochin

Niseishi

Gojushiho

Unshu

Seisan

Naifanchin Shodan

Naifanchin Nidan

Naifanchin Sandan

Aoyagi

Jyuroku

Nipaipo

Sanchin

Tensho

Seipai

Sanseiru

Saifa

Kururunfa

Suparimpei

Pachu

Annan

Annanko

Papuren

Chatanyara Kushanku

Download this list: WKF_Kata

>