December 4, 2012

JKA Instructors and Graduates

JKA Instructors & Graduates

 

The following table lists graduates from the legendary JKA Instructor program.

Name Year of Graduation Rank Position
Mikami Takayuki 1957 9th dan USA JKA/AF Southern
Takaura Eiji 1957
Kanazawa Hirokazu 1957 10th dan Founder SKIF
Tsushima Toshio 1958
Yaguchi Yutaka 1958 9th dan USA ISKF Mountain States
Ouchi Kyo 1959
Sato Masaki 1959
*Saito Shigeru 1959
Inaba Mitsue 1960
Kano Masahiko 1960
Watanabe Gunji 1960
*Ogata Kyoji 1960
Kisaka Katsuharu 1961 USA
Nakaya Ken 1961
Ogawa Eiko 1961
Ueki Masaaki 1961 9th dan(2011) HQ Shihan Chief Instructor Worldwide
Keinosuke Enoeda 1961 9th dan "Deceased 29th March 2003".
*Miyazaki Satoshi 1961 8th dan "Deceased 31st May 1993".
*Mori Osamu 1961
*Takahashi Yoshimasa 1961
*Majima Kenshiro 1962
Sakai Ryusuke 1962 7th dan
Jitsuhara Shoji 1963
Ochi Hideo 1963 8th dan "JKA Germany".
Takahashi Yasuoki 1963
*Itaya Michihisa 1963
Abe Keigo 1965 9th dan Japan JSKA [2]
Oishi Takeshi 1965
*Tabata Yukichi 1965
Takashina Shigeru 1966 8th dan USA JKA/WFA South Atlantic
Kawazoe Masao 1967 8th Dan (Also Chief Instructor ITKF)
Higashi Kunio 1967
Iida Norihiko 1967
Okamoto Hideki 1967 8th dan Egypt
Takahashi Shunsuke 1967 8th dan Chief Instructor TSKF Australia [3]
Yano Kenji 1967
Okuda Taketo 1967 8th dan "Butoku-kan (Brazil)".
Baba Isamu 1970
Horie Teruo 1971
Nishino Shuhei 1971
*Hayakawa Norimasa 1971
Kanegae Kenji 1972
Osaka Yoshiharu 1972 8th dan HQ Full-Time Instructor
Sato Teruo 1974
Mori Toshihiro 1975
Imura Takenori 1977 7th dan HQ Full-Time Instructor
Kurasako Kenro 1977 7th dan HQ Full-Time Instructor
Kawawada Minoru 1978 7th dan HQ Full-Time Instructor
Komaki Masaki 1978
Omura Fujikiyo 1978 7th dan "JKA Thailand".
Fukami Akira 1979
Kaneko Taneaki 1979
Sakata Masashi 1979
Abe Miwako 1980
Tsuchii Takayuki 1980
Yamamoto Hideo 1980
Ohta Yoshinobu Attendee 7th Dan "Head JKA England".
Ogura Yasunori 1982 7th dan HQ Full-Time Instructor
Imamura Tomio 1983 7th dan HQ Full-Time Instructor
Kashiwagi Nobuyuki 1984
Koike Tsuyoshi 1984
Yokomichi Masaaki 1984
Izumiya Seizo 1986 6th dan HQ Full-Time Instructor
Shiina Katsutoshi 1986 6th dan HQ Full-Time Instructor
Hanzaki Yasuo 1987 6th dan HQ Full-Time Instructor
Nakamura Yoko 1987
Naka Tatsuya 1989 7th dan (2012) HQ Full-Time Instructor
Noda Kenichi 1990
Taniyama Takuya 1990 6th dan HQ Full-Time Instructor
*Imai Hiromitsu 1991
Takahashi Satoshi 1992 5th dan HQ Full-Time Instructor
Kobayashi Kunio 1993 5th dan HQ Full-Time Instructor
Ogata Koji 1994 5th dan HQ Full-Time Instructor
Walter Crockford 1996 5th dan "JKA Canada".
Ikenaga Atsushi 1996
Hirayama Yuko 1998 6th dan (as of 2012) HQ Secretariat
Okuma Koichiro 1998 4th dan HQ Full-Time Instructor
Iwasawa Mayumi 1998 3rd dan HQ Secretariat
Aragaki Misako 2003 3rd dan HQ Secretariat
Ubukata Koji 2003
Yamada Satomi 2004
Nemoto Keisuke 2004
Okuie Satomi 2004
Kurihara Kazuaki 2004
Shimizu Ryosuke 2004
Kumeta Riki 2008

 

Former JKA Instructors that are no longer with the JKA:

Abe Keigo, 9th dan (former JKA HQ instructor) JSKA Chief Instructor
Aramoto Nobuyuki, 8th dan (former JKA instructor)
Asai Tetsuhiko, 10th dan (former HQ JKA instructor) JKS/IJKA Chief instructor (passed)
Inaba Tsuneyuki, 7th dan (former JKA instructor
Isaka Akito, 7th dan (former JKA instructor) KWF
Ishimine Minoru, 7th dan (former JKA instructor)
Kagawa Masao, 8th dan (former JKA instructor) JKS Chief Instructor
Kagawa Masayoshi, 7th dan (former JKA member, not JKA instructor graduate)
Kanayama Kyosho, 7th dan (former JKA instructor)
Mizuno Yoshihisa, 8th dan (former JKA instructor)
Naito Takashi, 7th dan (Has left E.T.K.F & returned to JKA)
Shin Naomitsu, 7th dan (former JKA member, not JKA instructor graduate)
Tamang Pemba, 8th dan (former JKA HQ instructor) NSKF Chief Instructor
Tanaka Chougo, 7th dan (former JKA member, not JKA instructor graduate)
Yahara Mikio, 8th dan (former JKA HQ instructor) KWF Chief Instructor
Yamaguchi Takashi, 8th dan (former JKA instructor)
Kanazawa Hirokazu, 10th dan (former JKA HQ instructor) Chief instructor SKIF
Kase Yasuharu, 10th dan (former JKA HQ instructor) Chief Instructor SRKH (passed)
Kasuya Hitoshi, 8th dan (former JKA instructor) Chief Instructor WSKF
Katsumata (Suzuki) Yutaka, 7th dan (former JKA instructor)
Shirai Hiroshi, 10th dan (former JKA instructor) WSKA
Kyle Kamal Helou, 4th dan (JKS instructor) JKS
Tatetsu Meicho, 7th dan (former JKA instructor)
Asano Shiro, 9th dan (former JKA member, not JKA instructor graduate) SKIF
Kato Sadashige, 9th dan (former JKA member, not JKA instructor graduate) Chief Instructor IJKA (not recognized or sanctioned by Asai IJKA)

 

The list might not be complete.

 

Sources:

http://www.jka.or.jp/english/e_index.html

http://www.wikipedia.org/

KarateCoaching Admin

>