Kata Poster Downloads

Kata Poster Downloads

 

You can download here the perfect handouts for your kids classes.

 

1) Heian Shodan (FREE)

01 Heian Shodan PROOF

You can download this picture here

 

2)  Heian Nidan (members only)

02 Heian NidanPROOF

Members can download this picture here

 

3) Heian Sandan (members only)

03 Heian Sandan PROOF

Members can download this picture here

 

4) Heian Yondan (members only)

04 Heian YondanPROOF

Members can download this picture here

 

5) Heian Godan (members only)

05 Heian GodanPROOF

Members can download this picture here

 

>