February 28, 2013

Winners of the All Japan Karate Championship KATA PT. II

Years 1968 to 1977 MALE/FEMALE KATA Division

Year # DIVISION 1st 2nd 3rd
1968 11TH MEN UEKI MASAAKI TAKAHASHI YOSHIMASA OCHI HIDEO
1969 12TH MEN OCHI HIDEO TAKAHASHI YOSHIMASA ISAKA AKIHITO
1970 13TH MEN TAKAHASHI YOSHIMASA YAMAGUCHI TORU TAKASHINA SHIGERU
1971 14TH MEN UEKI MASAAKI TAKAHASHI YOSHIMASA YAMAGUCHI TORU
1972 15TH MEN TAKAHASHI YOSHIMASA YAMAGUCHI TORU ISAKA AKIHITO
1973 16TH MEN TAKAHASHI YOSHIMASA OSAKA YOSHIHARU ISAKA AKIHITO
1974 17TH MEN / WOMEN UEKI MASAAKI / KOBAYASHI MINAKO OSAKA YOSHIHARU / SAITO TOSHIKO TAKAHASHI YOSHIMASA / ISHIDA KEIKO
1975 18TH MEN / WOMEN UEKI MASAAKI / SAITO TOSHIKO OSAKA YOSHIHARU / HAYAKAWA KEIKO YAMAGUCHI TORU / ASANO TOKIE
1976 19TH MEN / WOMEN OCHI HIDEO / KAWASHIMA HIROMI KASUYA HITOSHI / HAYAKAWA KEIKO NAITO TAKASHI / HASHIGUCHI YUKO
1977 20TH MEN / WOMEN OSAKA YOSHIHARU (JPN) / KAWASHIMA HIROMI (JPN) YAHARA MIKIO (JPN) / USHIGOME KEIKO (JPN) FUGAZZA (ITA) / ASANO TOKIE (JPN)

KarateCoaching Admin

>