Yokota Stances

Shotokan Stances with Yokota Sensei

Zenkutsu Dachi

Kokutsu Dachi

Kiba Dachi

Sochin Dachi

Hangetsu Dachi

Neko Ashi Dachi

Kosa Dachi

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: